Formulář pro odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy kupujícím - spotřebitelem

Spotřebitel má právo při uzavření smlouvy pomocí prostředků komunikace na dálku odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží v případě kupní smlouvy ode dne převzetí zboží a v případě smlouvy, jejímž předmětem je dodání několika druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v první větě na adresu sídla prodávajícího - Motojomax, s.r.o. Benešova 100, 284 01  Kutná Hora. Pro urychlení vyřízení doporučujeme k odstoupení přiložit průvodní dopis s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou, zákon nevyžaduje), s nákupním dokladem a číslem bankovního účtu, na který má být zaslána vrácená částka nebo s uvedením, že bude částka odebrána v hotovosti. V žádném případě kupující neodesílá vrácené zboží prodávajícímu zpět na dobírku, v takovém případě nemusí být prodávajícím převzato a případně vzniklé náklady budou uplatněny vůči kupujícímu.

Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu – společnosti Motojomax bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal, a to na své náklady. Zboží by měl spotřebitel vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené a čisté, pokud možno včetně originálního obalu (není podmínkou), ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal (s přihlédnutím k obvyklému vyzkoušení zboží). Pokud to již není dobře možné, jelikož bylo zboží nějakým způsobem poničeno či opotřebováno, musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok z vrácené kupní ceny a pak vrací spotřebiteli sníženou kupní cenu. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku spotřebitele na vrácení kupní ceny.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu Motojomax bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky vyjma nákladů na dodání (spotřebitel má totiž právo na dodání zboží ve vybraných situacích zdarma), které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, Motojomax není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než jí spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží Motojomaxu odeslal.

Spotřebitel odpovídá Motojomaxu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

Spotřebitel bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi Motojomaxem a Kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy, darovací smlouva pozbývá účinnosti a spotřebitel je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohatil. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení spotřebitele. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má Motojomax právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny.

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy