Reklamační řád

Reklamační řád společnosti MOTOJOMAX, s.r.o.

I. Všeobecná ustanovení

Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek (dále jen „VOP“) společnosti MOTOJOMAX, s.r.o., Benešova 100/3, 284 01  Kutná Hora  DIČ: CZ28398505 (dále jen „prodávající“), zapsané v obchodním rejstříku vedeném  Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 138703, a popisuje postup, jakým způsobem přistupovat při reklamaci zboží pořízeného od prodávajícího.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Práva kupujícího z vadného plnění (dále jen „reklamace“) musí být vždy uplatněna v souladu s tímto Reklamačním řádem, který byl zpracován v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) a zákonem o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a VOP ještě před objednáním zboží a svůj souhlas stvrdit před samotným odesláním své objednávky. Bez potvrzení o seznámení se s VOP a reklamačním řádem nelze objednávku uskutečnit.

Jako doklad o záruce (záruční list) vystavuje prodávající ke každému v e-shopu zakoupenému zboží nákupní doklad (faktura, prodejka, účtenka - dále jen „záruční list“) se zákonem uvedenými všemi potřebnými údaji pro uplatnění záruky (zejm. název zboží, cena, množství, identifikace prodávajícího, IČ, sídlo).

II. Délka záruky

Kupující – spotřebitel má právo uplatnit reklamaci u spotřebního zboží v zákonné lhůtě 24 měsíců ode dne převzetí zboží Kupujícím. Výjimku může tvořit zboží prodávané se slevou (např. zboží poškozené, použité, nekompletní atd.), na kterou musí prodávající kupujícího předem upozornit.  Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím, a práva z odpovědnosti za vady věci zaniknou, nebyla-li uplatněna do 12 měsíců ode dne převzetí věci Kupujícím. Tuto dobu uvede prodávající v dokladu o prodeji věci a dostatečně výrazně i u nabízeného zboží a v potvrzení objednávky. U věcí prodávaných za nižší cenu z důvodu vady či nekompletnosti se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v reklamaci. Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

Kupující – podnikatel má právo uplatnit reklamaci v zákonné lhůtě 12 měsíců ode dne předání zboží prvnímu přepravci. Dále platí ujednání dle platných uzavřených smluv mezi prodávajícím a kupujícím podnikatelem.

III. Záruční podmínky

a) Kupující je povinen bezprostředně při dodání zboží překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku Kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce a bezodkladně informovat prodávajícího. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu info@motojomax.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 dnů, zaslat faxem, e-mailem, nebo poštou společnosti Motojomax. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje Kupujícího práva věc reklamovat, dává však Motojomaxu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou. Pokud nevyrozumí Kupující Prodávajícího o poškození zásilky do 3 dnů, má se za to, že zboží bylo při převzetí Kupujícím nepoškozené.

b) Kupující věc/zboží podle možnosti prohlédne co nejdříve po jeho převzetí v souladu s § 2104 Občanského zákoníku (nejpozději do 24 hodin po jeho převzetí) a přesvědčí se o jeho vlastnostech a množství.

c) Místem pro uplatnění reklamace je sídlo společnosti MOTOJOMAX, s.r.o., Benešova 100/3, 284 01  Kutná Hora.

d) Kupující svá práva z vadného plnění uplatní bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že na zboží je vada. Prodávající neodpovídá za zvětšení rozsahu poškození, pokud kupující zboží užívá, ačkoliv o vadě ví.

e) Kupující je povinen ihned po ohlášení prodávajícímu, že se na výrobku vyskytla vada zaslat reklamované zboží prodejci k posouzení. V opačném případě prodávající nebude reklamaci akceptovat.

f) Kupující je povinen prokázat, že mu náleží právo uplatnit reklamaci, zejména doložit datum koupě, a to buď předložením prodejního dokladu popř. jiným věrohodným způsobem.

g) Kupující není oprávněn uplatnit reklamaci na vadu, která byla vytýkána již v minulosti, pokud na ni byla poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny. Taktéž právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

h) Kupující může vadné zboží na reklamaci na adresu provozovny prodávajícího zaslat přepravní službou nebo doručit osobně. Reklamované zboží by mělo být důkladně zabezpečeno, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží. Kupující je povinen doručit reklamované zboží včetně kompletního příslušenství. Pro urychlení vyřízení reklamace doporučujeme přiložit kopii nákupního dokladu, podrobný popis reklamace/závady, kompletní kontaktní údaje Kupujícího včetně zpáteční adresy a telefonního čísla.

i) V žádném případě kupující neodesílá reklamované  zboží prodávajícímu zpět na dobírku, v takovém případě nebude prodávajícím převzato a případně vzniklé náklady budou uplatněny vůči kupujícímu. 

j) Záruka se nevztahuje na vady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným, nebo nepřiměřeným zacházením. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.
Dále se záruka nevztahuje na poškození vzniklá (v případě, že taková činnost není činností obvyklou a přitom není zakázána v přiloženém návodu k použití):

  1. mechanickým poškozením zboží,
  2. používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno,
  3. neodborným zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,
  4. zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami,
  5. provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů,
  6. zboží, které bylo upravováno zákazníkem, vznikla-li vada v důsledku této úpravy,
  7. zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí.

Tato omezení neplatí, pokud byly vlastnosti zboží, jež jsou v rozporu s výše uvedenými podmínkami, kupujícím a prodávajícím výslovně dohodnuty, vymíněny nebo prodávajícím deklarovány, případně je lze očekávat vzhledem k prováděné reklamě nebo obvyklému způsobu užití zboží.

k) Zboží předané k reklamaci bude testováno pouze na závadu uvedenou Kupujícím (viz např. Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy nebo přiložený dopis s popisem závady). Pro uvedení závady doporučujeme písemnou formu.

l) Prodávající má právo odmítnout přijetí zboží do reklamace v případech, kdy reklamované zboží a/nebo jeho součásti jsou znečištěné nebo nesplňují základní předpoklady pro hygienicky bezpečné předání zboží k reklamačnímu řízení, ledaže se jedná o znečistění obvyklé.

m) Má-li věc vady nebo nemá vlastnosti dle  příslušného zákona (§2161 Občanského zákoníku), má kupující právo na bezplatné řádné a včasné odstranění vady, právo na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti, a není-li to možné, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo na odstoupení od kupní smlouvy. Jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, má kupující právo na dodání nového zboží nebo součásti, na odstranění vady nebo na odstoupení od kupní smlouvy. 

n) Vada, která se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za vadu, která zde byla již při převzetí věci.

o) Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc při převzetí nemá vady (§ 2161 a násl. Občanského zákoníku). Tím  se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím nebo výrobcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé.

p) V případě, že se v záruční dvouleté době vyskytla vada, je nutné nově rozlišit mezi podstatným a nepodstatným porušením kupní smlouvy:

  1. v případě podstatného porušení kupní smlouvy má kupující právo si vybrat, zda chce zboží vyměnit za nové, opravit, úplně odstoupit od smlouvy nebo na poskytnutí slevy (§ 2106 Občanského zákoníku) a vybranou možnost sdělit prodávajícímu; nezvolí si své právo včas, pak má práva jako v bodě 2.
  2. v případě nepodstatného porušení kupní smlouvy má kupující právo na odstranění vady či přiměřenou slevu. Odstoupit může pouze tehdy, pokud prodávající odmítne závadu odstranit nebo to nestihne včas.

 

IV. Vyřízení reklamace

Je-li Kupující-spotřebitel, o reklamaci prodávající rozhodne ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamaci včetně odstranění vady prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě se spotřebitelem – takové prodloužení nesmí být na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou. Po uplynutí této lhůty se má za to, že vada na věci skutečně existovala a spotřebitel má stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Prodávající vydá Kupujícímu-spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován, a to emailem bezprostředně po přijetí reklamace (v případě osobního uplatnění je předáno ihned); dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.

Tato lhůta není závazná ke Kupujícímu-podnikateli, kdy o reklamace bude rozhodnuto nejpozději do 40 dnů ode dne uplatnění reklamace.

Kupující má právo na úhradu nutných nákladů (zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží), které mu vznikly v souvislosti s uplatněním oprávněných práv z odpovědnosti za vady (doporučujeme požádat nejdéle do 30 dnů po vyřízení reklamace – zákonná lhůta tím není dotčena) a byly vynaloženy skutečně a účelně. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci má kupující také právo na úhradu nákladů k tomuto odstoupení. V případě zjevně neoprávněné reklamace nemá kupující nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodávající nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany kupujícího nejednalo např. o opakovanou zjevně bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv).

Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, začne záruční doba běžet znovu od data vyřízení reklamace. Doba trvání reklamace se počítá od následujícího dne po uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace, tedy doby, kdy byl Kupující povinen věc převzít.
Po vyřízení reklamace prodávající upozorní o ukončení reklamace kupujícího buď telefonicky, SMS, nebo e-mailem. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu Kupujícího.

V případě nevyzvednutí reklamovaného zboží do jednoho měsíce od uplynutí doby, kdy měla být reklamace provedena, a byla-li provedena později, do jednoho měsíce od vyrozumění o jejím provedení (tj. zpravidla do 60 dnů od data podání reklamace) je prodávající oprávněn účtovat při výdeji reklamace částku za uskladnění.
Při výdeji zboží po vyřízení reklamace je Kupující povinen předložit doklad, na základě kterého byla věc přijata do reklamace a musí prokázat svoji totožnost občanským průkazem nebo platným cestovním pasem.

V. Spotřební materiál

Je-li obsahem balení či předmětem koupě spotřební materiál (např. baterie), bývá jeho obvyklá životnost 6 měsíců, není-li výslovně uvedeno jinak.
Právo Kupujícího reklamovat zboží v zákonné záruční lhůtě tím není dotčeno. Kupující však musí přihlížet k výše uvedeným skutečnostem, neboť záruka se nevztahuje na opotřebení způsobené obvyklým užíváním věci a nelze ji tak zaměňovat se životností výrobku. Životnost zboží představuje náchylnost k opotřebení způsobené obvyklým užíváním. Pokud zboží používáte (nikoliv vlastníte) déle než je obvyklá životnost, je pravděpodobné, že vzniknuvší vada je důsledkem běžného opotřebení, avšak není vyloučeno, že se skutečně jedná o záruční vadu. Prodávající vždy v odůvodnění případného zamítnutí reklamace uvede, zda se jednalo o vadu způsobenou obvyklým opotřebením.
Výše uvedená obvyklá životnost je prodávajícím vždy uvedena i u nabízeného zboží, jinak se nemá možnost této životnosti dovolávat.

VI. Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád je platný a účinný od 01. 01. 2016 a ruší platnost předchozích reklamačních řádů.
Tento reklamační řád je k dispozici v sídle a provozovně společnosti MOTOJOMAX, s.r.o. nebo jako dokument na www.motojomax.cz.

MOTOJOMAX, s.r.o., Martin Jelínek - jednatel

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

Předchozí reklamační řád:

Reklamační řád 1.1.2014