Vyhraj předplatné časopisu MOTOHOUSE na sezónu 2024

Ahoj motorkáři, motorkářko,

letošní Vánoce budou stát za to! Rozhodli jsme se 3 z vás udělat radost a rozdáváme 3× předplatné časopisu MOTOHOUSE na příští sezónu 2024!

 

 

Jak se zapojit do soutěže?

V říjnu stačí nakoupit u nás na e-shopu nebo v kamenném obchodě v hodnotě min 2000 Kč a budeš zařazen/a do soutěže. Nákup se vztahuje na všechno zboží a všechny moto značky. Úplná pravidla soutěže najdeš níže.

 Protože se pomalu blíží Vánoce, doporučujeme mrknout do naší sekce dárky pro motorkáře, kde letos najdeš spoustu novinek!

Kdy se dozvíš, zda jsi vyhrál/a? 

Na konci listopadu vylosujeme 3 vítěze.

 

 Tak si pospěš, soutěžní objednávky přijímáme jen do KONCE ŘÍJNA!

 

JOMAXÁCI 

V případě jakýchkoliv dotazů piš info@motojomax.cz nebo volej Marťase 606 610 227

Sleduj nás taky na facebooku nebo na instáči s hashtagem #motojomaxcz. 

 facebook_motojomax  logo_instagram_male   linkedin_motojomax        youtube-1837872_640

   

Úplná pravidla soutěže „Vyhraj předplatné časopisu MOTOHOUSE na sezónu 2024“ 

 

I. Úvodní ustanovení

Tento dokument obsahuje úplná pravidla soutěže nazvané „Vyhraj předplatné časopisu MOTOHOUSE na sezónu 2024“ (dále jen „Akce“). Organizátorem Akce je společnost MOTOJOMAX,s.r.o. se sídlem Benešova 100/3, Kutná Hora, PSČ 284 01, IČ: 28398505, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 138703 - (dále jen „Organizátor“).

III. Termín, místo a doba konání akce  

1. Akce probíhá na území České republiky (dále jen „místo konání soutěže“) v období od 1. 10. 2023 0:00:00 do 31. 10. 2023 24:00:00 včetně nebo do odvolání (dále jen „Doba konání akce“). 

2. Akci je možné ukončit dříve za podmínky dle čl. VII. odstavec 2 těchto pravidel. 


III. Účast v Akci

1. Akce se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky (dále jen „zákazník“), který uskuteční nákup na webu www.motojomax.cz nebo v kamenné prodejně Organizátora jako konečný spotřebitel v hodnotě min 2000 Kč včetně DPH a splní dále uvedené podmínky Akce. 

2. Akce se lze zúčastnit na základě splnění všech následujících podmínek: 

a) Zakoupení produktu na webu www.motojomax.cz nebo v kamenné prodejně Organizátora v době konání akce (dále jen „soutěžní nákup“). 

b) Hodnota soutěžního nákupu odpovídá jedné objednávce v minimální hodnotě 2000 Kč včetně DPH. 

c) Přihlášením do soutěže, a to

  • c1) v kamenné prodejně Organizátora po uskutečněném nákupu vyplnit dotazník (do dotazníku napsat své jméno, příjmení, adresu, e-mail a telefonní číslo)  a tento vyplněný dotazník vložit do urny k tomu určené
  • c2) odesláním objednávky = soutěžního nákupu na webu organizátora www.motojomax.cz.

3. Každý zákazník, pokud splní podmínky dle bodu III, se může Akce zúčastnit opakovaně. 

4. Účast v Akci je dobrovolná.

5. Odmítnutí účasti v soutěži

Každý zákazník má právo se soutěže neúčastnit. Svoji neúčast potvrdí:

a) v kamenné prodejně Organizátora po uskutečněném nákupu nevyplní dotazník

b) před ukončením nákupu na webu organizátora www.motojomax.cz vloží do pole "Zadat poznámku pro prodejce"  text "Nechci soutěžit"

 

IV. Průběh Akce a výhry 

1. Každý zákazník, který splní podmínku soutěžního nákupu uvedeného v článku III. a byl zahrnutý do akce, bude zařazený do slosování. Organizátor po skončení akce vylosuje 25. listopadu 2023 celkem 3 výherce náhodným výběrem. Do slosování budou zařazeny všechny soutěžní nákupy uskutečněné ode dne 1. 10. 2023 00:00:00 do 31. 10. 2023 24:00:00. Každý výherce získá 1 ks výherního poukazu „Roční předplatné (10 vydání) v hodnotě 990 Kč od čísla 01/2024 (expedice 26.1.2024)“. 

2. Výherní poukaz bude zaslán výherci emailem, který zákazník uvedl při svém nákupu dle bodu III. 

3. S výhercem bude následně domluveno předání předplatného telefonicky nebo e-mailem.

4. V případě, že účastník Akce odstoupí od kupní smlouvy (soutěžního nákupu), nárok na výherní poukaz mu zaniká, a v případě, že již poukaz převzal, není oprávněn tento poukaz použít.  

5. Poukaz nebude účastníkovi předán v případě, že se v rámci elektronické objednávky objednávka vrátí organizátorovi či jiné osobě pověřené organizátorem k jejímu odeslání jako nedoručená, a to z jakéhokoli důvodu. Stejně tak nebude předán v případě, že se zásilka vrátí jako nedoručená nebo adresa uvedená zákazníkem se ukáže být nesprávná nebo neúplná.  

6. Celkové maximální množství výherců za dobu konání akce je 3.  

7. Předplatné nebude zákazníkovi předáno v případě, že se v rámci elektronického zaslání e-mail vrátí organizátorovi či jiné osobě pověřené organizátorem k jejímu odeslání jako nedoručený, a to z jakéhokoli důvodu. Stejně tak nebude předán v případě, že se e-mailová adresa uvedená zákazníkem ukáže být nesprávná, nebo neúplná. 

8. Výhry není možné vyměnit za peníze a zároveň Výhra není určena k dalšímu prodeji. 


V. Vyloučení z Akce

1. Z účasti na Akci jsou vyloučeny osoby, které nedodrží pravidla Akce, nebo jakýmkoliv způsobem nevyhoví pravidlům Akce. 

2. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci organizátora, jakož i jim osoby blízké dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem organizátora nebo osoba jemu blízká, výhra se nepředá. 

3. Organizátor Akce je oprávněn s konečnou platností vyloučit takového účastníka, u něhož bude mít podezření, že takový účastník dosáhl své účasti v Akci podvodným jednáním nebo jednáním, které je v rozporu s dobrými mravy a je způsobilé ovlivnit výsledky Akce. Toto rozhodnutí organizátora je konečné, bez možnosti odvolání.  

VI. Ochrana osobních údajů

Organizátor je ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „ Nařízení GDPR“) a v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, správcem osobních údajů.   

Účastí v této soutěži bere účastník soutěže na vědomí zpracování poskytnutých osobních údajů pro účely realizace této soutěže (tj. s jejich odpovídajícím zpracováním ze strany organizátora), a to v rozsahu jméno a příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, pro účely vedení soutěže, její organizace a vyhodnocení a pro odesílání výher. Organizátor bude tyto osobní údaje zpracovávat z důvodu předání výher a kontroly dodržení pravidel soutěže do 31.12.2023, a za účelem přímého marketingu po dobu 1 roku od konce soutěže, resp. po dobu platnosti souhlasu účastníka soutěže s tímto zpracováním osobních údajů. 

Organizátor informuje účastníka soutěže o tom, že při předávání výher nebude zachycena jeho podoba prostřednictvím fotografií ani videozáznamů. Účastník soutěže má práva dle článku 12 – 23 Nařízení GDPR, a to zejména právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz osobních údajů, popř. omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů, jakož i právo vznést námitku proti přímému marketingu. V případě pochybností o dodržování práv správcem je účastník soutěže oprávněn se obrátit na správce, nebo podat podnět k Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Organizátor informuje účastníky soutěže, že v případě udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů udělených prostřednictvím tzv. cookie lišty provádí automatizované individuální rozhodování, včetně profilování, a to konkrétně segmentaci a následnou automatizaci, zejména rozesíláním e – mailů, a dále pracuje s analytickými nástroji, např. Google Analytics, a má nasazeny kódy pro reklamní systémy Google Ads a Facebook.

Organizátor informuje účastníky soutěže, že osobní údaje mohou být zpřístupněny zaměstnancům společnosti, orgánům veřejné moci při plnění zákonných povinností ze strany společnosti, osobám zajišťující pro společnost služby v oblasti digitálního marketingu, poštovním a přepravním společnostem za účelem doručování výher. Na webových stránkách organizátora nebo prostřednictvím sociálních sítí Facebook, Youtube a Instagram mohou být zveřejněny pouze Jméno a Město soutěžícího. 


VII. Závěrečná ustanovení

1. Organizátor touto Akcí nepřebírá vůči účastníkům žádné jiné závazky a účastníci Akce nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Organizátora než uvedená v těchto pravidlech.  

2. Organizátor si vyhrazuje právo Akci zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla, a to i bez udání důvodu. V případě změny podmínek a pravidel bude Organizátor informovat účastníky Akce oznámením na webu Akce.  

3. Organizátor je oprávněn kontrolovat splnění všech podmínek pro účast v Akci, a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce s Akcí spojené. Případné námitky a informace o průběhu Akce lze písemně zasílat na adresu Organizátora: MOTOJOMAX, s.r.o. se sídlem Benešova 100/3, Kutná Hora, PSČ 284 01, emailem na adresu: info@motojomax.cz nebo telefonicky na číslo: + 420 606 610 227.  

4. Úplná pravidla Akce jsou účinná dnem: 1. 10. 2023